МАГИСТРАНТ ДОРЖ ҚЫМБАТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

      Пән атауы: Үнемді өндіріс

Практикалық сабақ өткізілген топ:  СиС 41 тобы

Жетекшісі: т.ғ.к, доцент Хаймулдинова А.К.

 

Сабақтар Microsoft Teams платформасында өткізіледі. Оқытудың интерактивті әдістері, кейс-әдістер қолданылады.

 

Ұқыпты өндіріс (Lean production, Lean manufacturing) – шығындарды қысқарту есебінен жұмыс сапасын арттыруға бағытталған ұйымды басқару тәсілін білдіреді. Бұл тәсіл қызметтің барлық аспектілеріне – дизайн мен өндірістен бастап өнімді сатуға дейін қолданылады.

Үнемді өндіріс принциптерін (Lean жүйесі ) жапон компаниялары 1980 жылдардың аяғында, 1990 жылдардың басында жасаған.

Lean жүйесінің тәсілі өнімнің өмірлік цикліне ешқандай құндылық қоспайтын әрекеттерді азайтуды мақсат етеді.

Жапондық басқарудың көптеген тәсілдері сияқты," үнемді өндірісті " философия, жүйе және құрал ретінде қарастыруға болады. Lean жүйесінің қағидаттары сапаны жақсарту және шығындарды азайту бойынша тұрақты ұзақ мерзімді жұмысты білдіреді. Қойылған мақсаттарға жету үшін сапа құралдарының жиынтығы қолданылады. Үнемді өндіріс принциптерін енгізу әзірленген әдістер негізінде жүзеге асырылады.