МАГИСТРАНТ ҚАБДЫҒАНИЕВА ИНАБАТТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ

 

Пән атауы: Талдаудың, бақылаудың және сәйкестікті растаудың физикалық-химиялық әдістері

Практикалық сабақ өткізілген топ: СиС-33 тобы

Өнімнің сапасын бақылаудың физика-химиялық әдістері мен аспаптары - шикізат пен өнімнің физикалық, химиялық, микробиологиялық және өзге де қасиеттерін өлшеу әдістері мен құралдарының жиынтығы.

Практикалық жұмыстың мақсаты: Студенттерге тығыздық және оны өлшеуге арналған құралдар туралы түсінік беру. Тығыздықты өлшеудің гидростатикалық таразылау әдісі, дилатометриялық әдіс, пикнометриялық әдіс, газ көбігінің максимал қысымы әдістеріне тоқталу.

Өндірілетін және сатылатын өнімдердің заттары мен материалдарының қасиеттері өнім сапасын басқару мәселелерін шешуге бағытталған заманауи аналитикалық химия әдістерін қолдана отырып зерттеледі.

             Аналитикалық химияның негізгі Жұмыс құралдары физикалық және физика-химиялық талдау әдістері болып табылады. Оларда қолданылатын бақылау принциптерінің көбеюі аспаптық әдістерде жүзеге асырылады. Химиялық - технологиялық процестерді автоматты түрде бақылауға арналған жоғары мамандандырылған құрылғылар пайда болады. Бірнеше аналитикалық әдістерді (газ және сұйық хроматографтар, хромато-масс-спектрометрлер және т.б.) біріктіретін құрылғылар саны артып келеді.